Wersja dla słabowidzących

Misja

Ośrodek_7.jpeg

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Głubczycach wspiera każdego ucznia, wychowanka w osiągnięciu sukcesu na miarę jego możliwości. Przygotowuje do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem. Wychowanie         i kształcenie stanowi integralną całość, działania dydaktyczne i wychowawcze są zbliżone ideowo. Wysoko kwalifikowana kadra dba o maksymalne uspołecznienie, usamodzielnienie i usprawniania dzieci i młodzieży za pomocą nowoczesnych metod i środków dostosowanych do intelektualnych i fizycznych możliwości uczniów.            W kształceniu szkoły zachowana jest właściwa proporcja między przekazem informacji a rozwojem umiejętności     i wychowaniem. Podmiotem wychowania jest uczeń, punktem wyjścia procesu edukacji są potrzeby rozwojowe wychowanka, wspomagają i ukierunkowują jego rozwój. Wartości przyjęte przez ośrodek uwarunkowane są oczekiwaniami uczniów, rodziców a także społeczeństwa. Szkoła i grupy wychowawcze w swym procesie wychowawczo-dydaktycznym uwzględniają pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonują.           W szkole, grupach wychowawczych istniejeścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczycieli, wychowawców,     a atrakcyjnością różnorodnych  form działania. Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględnić różne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd szkoła jest po prostu  bliżej życia codziennego i świata. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności, uczą się pełnienia ról w społeczeństwie aby przyczynić się do rozwoju własnych osobowości, środowisk regionalnych oraz swojej ojczyzny. Zdobywają wiedzę potrzebną do realizacji zadań społecznych  i kształtowania więzi międzyludzkich. Ośrodek promuje osobowość sprawną fizycznie poprzez różnorodne zajęcia rekreacyjno sportowe. Podstawowym założeniem działalności dydaktyczno - wychowawczej ośrodka jest przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w celu zdobycia zawodu.